Was http://politologos-apb.org/spy-monitor-software-free-download-1bp/ Need acheter mobile spy Than how to tell if mobile spy is on my iphone Skin spy phone conversations free Shared phone cell tracker locator Nate whatsapp spy iphone free An rankings of cell phone spy softwares Gloves. If 007 spy software serial number.

Проекти на Екоорганизация – Родопи

  • Биоразнообразие и защитени територии

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

1996г. “Младежки лагер за опазване на биоразнообразието”

Проведени бяха практически и теоретични обучения в областта на изучаване и опазване на биоразнообразието. По време на лагера беше събрана и информация за биоразнообразието, ландшафта и състоянието на горските екосистеми в района на лагера.

Партньори по проекта: Младежко геолого-географско дружество и Студентски клуб за опазване на околната среда.

Финасиране:  РЕЦ / България

1997г. “Биоразнообразието и пожарите”

Проектът е пряко свързан с избухналия май месец същата година пожар обхванал голям район със стара смърчова гора. Студенти от Биологическия факултет и от Лесотехническия университет проведоха съвместни проучвания върху сукцесионните процеси и влиянието на пожара върху растителността в района. Изготвено бе и професионално предложение за бъдещото залесяване на опожарения район.

Партньор по проекта: Студентски клуб за опазване на околната среда.

Финасиране:  РЕЦ / България

1998г. “Международен младежки лагер за опазване на околната среда”

Проведени бяха практически и теоретични обучения в областта на опазване на околната среда. По време на лагера продължи събирането на база данни за биоразнообразието, ландшафта и състоянието на горските екосистеми.

Партньори по проекта: Младежко геолого – географско дружество, Студентски клуб за опазване на околната среда и  Университетски аварийно-спасителен отряд.

Финасиране:  РЕЦ / България

2001г. “ECO-NET: Creation of a network for legal protection and management of protected areas in the Southern Balkans

Проект на гръцките организации АRCTUROS и NOMOS – 21, в който като партньори участваха НПО от Македония, Сърбия и Албания. В рамките на проекта експерти на МЕО-Родопи, съвместно с партньори от друга българска организация БАЛКАНИ и юристи, подготвиха доклад анализиращ българското екологично законодателство и стъпките за хармонизирането му с европейското. Подготвен бе и доклад анализиращ готовността на Родопите за формиране на нова защитена трансгранична територия.

Финансиране: Development Assistance Committee (DAC) в сътрудничество с Гръцкото Министерство на околната среда, по програма на Съвета на Европа/ Отдел Културно и природно наследство.

Устойчив туризъм

1997г. “Кампания за развитие на екотуризъм в района на Широка лъка“

Проектът бе насочен към проучване на възможностите за развитие на екотуризъм в района. Създадена бе база данни за частните квартири в Широка лъка и района включваща и архив от снимки. Подготвен бе каталог с местата за настаняване в селата Стойките и Широка лъка. Проведена бе анкета сред населението за познанията им за селски и екологичен туризъм, както и обучение на хотелиерите в района от специалисти от Министерство на туризма (Министерство на икономиката) и РИОСВ Смолян. В края на проекта бе издадена рекламна брошура на английски “В сърцето на Родопите”.

Финансиране: MileukontaktOost Europa/ DOEN Foundation (3000 USD)

 1999- 2000г.  “Подпомагане на устойчив туризъм в района на Широка лъка”

Допълнена бе базата данни на центъра и издадени Туристическа карта на Западни Родопи (Централна част) и комплект пощенски картички на “Магията на Родопите”.

Финансиране: Корпус на мир на САЩ за България/ Американска агенция за международно развитие (5102 USD)

 1999- 2000г. “Туристически информационен център – Широка лъка”

В рамките на проекта бе създаден Туристически информационен център в с. Широка лъка.

За целта кметство Широка лъка (общ. Смолян) предостави безвъзмездно стая, а с помощта на Корпуса на мира се осигури пълно техническо оборудване на центъра, изработване и поставяне на туристическо информационно табло в центъра на Широка лъка, с карта на района 1.20/1.160м., както и бе издаден плакат “Магията на Родопите”.

Финансиране: Корпус на мира на САЩ за България/ Американска агенция за международно развитие/USAID1999г.  (1607 USD)

2000 – 2001г.  “Информационно осигуряване на екотуризма в Средни Родопи”

Проектът бе насочен към необходимостта от развитие на екотуризъм в района, чрез създаване на подходяща инфраструктура и информационен туристически продукт, както и на повишаване квалификацията на местни кадри. Развита бе дейността на Туристически информационен център Широка лъка, чрез попълване и обогатяване на базата данни за района и създаване предпоставки за финансовата му стабилност. Изработени и поставени бяха информационни табла по туристическите маршрути,  и до най-интересните туристически обекти в района. Изготвен и отпечатан беше туристически пътеводител “Из Средните Родопи”, цветно издание 1000тираж, на български и английски. Проведен бе курс за водачи на туристически групи насочен към безработни младежи от района.

Финансиране: Фондация помощ за благотворителността в България/ USAID (10 000лв.)

 2001г. Партньорство за устойчивост – заедно за нов имидж на Балканите”

В страната редица граждански сдружения (съвети по туризъм), общини и НПО създават Информационни центрове за развитие на туризъм и подпомагане опазването на природното и културно наследство в различните части на страната. Проблем пред дейността на центровете е тяхната неустойчивост и липсата на връзка помежду им. Необходимо е създаване на мрежи (регионални и национална) за комуникация и обмен на информация и ресурси между тях.

Проектът бе насочен към изграждане на мрежа между всички информационните центрове в България. Цел на проекта бе постяване началото на балканска мрежа от информационни центръве, работещи за нов имидж на балканските страни, което би допринесло за европейските интеграционни процеси и създавани на  предпоставки за устойчиво развитие в региона.

Партньори на проекта:Асоциация на родопските общини (АРО) и Българо – швейцарска програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ).

Финансиране: Регионален екологичен център РЕЦ / България – 2529 евро

2003 г. Център за туристическа информация, местни занаяти и екообразование.

Финансиране: Корпус на мира на САЩ за България/ Американска агенция за международно развитие/USAID1999г.

2005 – 2006 г. Проект „Градината на Орфей – Запазване на флората на Родопите чрез развитие на еко туризъм” с. Солища.

Финансиране: DEFRA-UK (25 000 евро)

2006 г. European Youth Programme, EVS Volunteering, Project No. 5140/А2/BG/1398/05/R3,

Проект за доброволци по програма EVS, подпомагащи дейността на туристически информационен сентър „Родопи” и потаническа градина с. Солища (3700 евро)

2007 – “ECO-INFO”

Проект за партньорство между природозащитни информационни центрове за увеличване капацитета на информационното обслужване и рпинос към устойчиво развитие на планинските райони. Проектът е финансиран в рамките на програмите за развитие на Националната служба за сътрудничество за развитие на гръцкото Министерство на външните работи за действия, свързани с транс-гранично сътрудничество. (5000 евро)

  • Образователни

1998 г. “Зелено училище”

Проведен бе 10 дневен летен лагер в с. Стойките с деца от ДДЮ “Асен Златаров” и СПИ с. Стойките. Един от ръководителите на лагера бе доброволката от Корпуса на мира – Санди Ган, която въз основа на опита си от лагера издаде и специално ръководство. Лагера послужи и като модел, по който бяха организирани и  лагерите от създадената по-късно VSO.

Финасиране: Комитет за младежта и спорта

1999 г.  Международен семинар: “Роля на младите хора за опазване на горите”

Семинара бе насочен към дискусии за устойчиво стопанисване на горите и ролята на младите специалисти. Обменена бе информация и опит между участниците от 14 държави, включително  от Непал и САЩ.

Финансиране: Европейската комисия/ Програма “Младежта за Европа”.

2001г. Международен младежки лагер “Младите хора за опазване на горите и редките видове” “Young People in Conservation of Rare Species and Forest Protection”

Съвместно с международната организация Уouth Environment Еurope в Западни Родопи бе организиран международен лагер. Лагерът целеше да събере млади хора – лесничеи, студенти и природозащитници за да дискутират различните национални стратегии за опазване на горите  и редките видове, както и да търсят общоевропейски решения за проблемите. Обменени бяха информация и опит за опазване на редките видове. Проведено бе и обучение от за най-новите тенденции за устойчивото стопанисване на горите с цел опазване на биоразнообразието.

Финасиране: European Youth Foundation

2002 “Центрове в мрежата”

Проектът е насочен към създаване на интернет връзка между туристическите и природозащитни информационни центровете в България. www.infocentres.info

Идеята за мрежата възникна по време на Първата национална конференция на туристическите и природозащитни информационни центровете в България. В рамките на проектът бе осъществено и обучение на работещите в инфоцентровете с което се подобри тяхната работа и качеството на информацията която предоставят. До момента са включени 6 информационни центъра.

Финасиране: Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието.

 2002 My Grammos/ My Rhodope - Maps of my place”

Направено бе проучване за отношението на населението в западната част на Родопите  към тяхната околна среда. Проведени бяха анкети както сред възрастното население, така и сред децата в десет населени места. Интервюирани бяха 60 възрастни и над 200деца. В резултат бе написан доклад в който се дават подробности от проучването.

Финансиране: по LIFE проект на гръцката организация Аrcturos

2002 Проект “Довършване на параклис Св. Тодор”

Проектът се осъществява по инициатива на група млади хора от с. Широка лъка и има като основна задача да се довърши изграждането на параклиса “Св. Тодор” над селото.  Инициативата започва 2000 и до момента са вложени над 26 000лв. по форма на дарения и доброволен и безвъзмезден труд. Целите на проекта са да се подкрепи местната самоинициатива и гражданско общество и подпомогне развитието на културен и религиозен туризъм в селото.

Финасиране: Национална агенция за програма “Младеж”

2002 “Правете музика, а не боклук”

Организирана бе кампания за почистване на отпадъци, по време на Форум на изкуствата “СЛЪНЦЕЛУНА” организиран август месец в Триградското ждрело, както и по време на местния събор на Илинденски поляни край с. Гела и съпътстващото го гайдарско надсвирване. Многобройните почитателите на  техно-партита и родопския фолклор оставиха след себе си купища боклук, превръщайки предишната година изумяващото с красотата си Триградско ждрело и поляните край с. Гела в сметище. По време на кампанията се включиха, както доброволци от “Екоорганизация –Родопи”, така и участници в концертите така и местни младежи доброволци. Кампанията бе подпомогната от ПРООН осигурили тениски за доброволците, както и от “Минерална вода ДЕВИН”.

Финансиране: Фондация “Тайм – Екопроекти”

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>