Was http://politologos-apb.org/spy-monitor-software-free-download-1bp/ Need acheter mobile spy Than how to tell if mobile spy is on my iphone Skin spy phone conversations free Shared phone cell tracker locator Nate whatsapp spy iphone free An rankings of cell phone spy softwares Gloves. If 007 spy software serial number.

Размножаване in vitro на Lilium rhodopaeum (родопски крем), ИБЕИ-БАН София

Отчет от доц. Марина Станилова, ИБЕИ-БАН

За работата по Договор № 09 / 2012 г. с “Екологична организация – Родопи”,

по проект №BGR/SGP/OP5/CORE/BD/12/12 „Родопите – градината на Орфей”

 На 29.08.2012 г. Екологична организация Родопи ни предостави 3 бр. луковици в добро състояние и над 100 бр. семена от родопски крем, събрани от района на с. Сивино. Външните люспи на луковиците бяха леко засъхващи, поради което заложихме първия опит с една от тях още на следващия ден, а другите две сложихме в хладилник, увити в мокра филтърна хартия и леко потопени във вода, където те възвърнаха твърдостта и свежестта си за около седмица. Втората луковица беше заложена два месеца след първата, поради временни проблеми с ламинара, чийто филтър се беше износил и трябваше да бъде подменен. Третата луковица и семената ще бъдат заложени две седмици след втората.

Люспите на първата луковица бяха разпределени на вътрешни (44 малки, бели, свежи люспи) и външни (126 по-големи, но с леки наранявания, жълтеникави и леко омекнали). Вътрешните люспи бяха използвани за in vitro размножаване, а външните за паралелно in vivo размножаване. Всички люспи бяха измити с детергент и накиснати за около час в чешмяна вода преди залагането им.

Вътрешните люспи бяха стерилизирани чрез накисване за 1 мин. в 70% етанол, последвано от 60 мин. в 50% белина и трикратно изплакване в стерилна дестилирана вода по 10 мин. Най-малките 11 вътрешни люспи бяха оставени цели, а останалите 34 бяха разполовени на основна и връхна част, след което експлантите бяха сложени по един в епруветка, на основна хранителна среда MS без добавени растежни регулатори, обърнати с външната страна към средата, с цел индуциране на директна органогенеза (съгласно резултатите от предишните ни опити).

Външните люспи бяха сложени по 14 в лабораторни кофички, запълнени с 3 вида субстрат: бентонит® (Б), кокос и пясък в съотношение 1:1 (КП) и почвена смес с минерали и калифорнийски червей, кокос и пясък в съотношение 2:1:1 (ПС), всеки вариант в 3 повторения. Люспите бяха на 2 cm под повърхността на субстрата.

Първите наченки на развитие бяха отбелязани около 3 седмици след началото на опита. Резултатите от развитието на първата луковица бяха отчетени на 30.10.2012 г., за период от 2 месеца.

Стерилизацията бе надеждна: 87.2% от заложените in vitro експланти (68 бр.) оцеляха, а 58 експланта образуваха луковички или първоначални малки подутинки, които са наченки на луковички. Експлантите с развитие образуваха средно по 2.2 луковички и/или наченки на луковички, а броят им варираше от 1 до 7 луковички на експлант (Фиг. 1). Около 20% от експлантите развиха и коренчета, 17% образуваха паралелно с луковичките и калус (разрастване на недиференцирана тъкан) и само 4% от експлантите образуваха само калус, което потвърди предишните ни наблюдения за значението на ориентацията на люспите за типа на развитие при условия in vitro.

Отбелязано бе различие между потенциала на трите вида луковични експланти да образуват луковички. Целите люспи, поради малките си размери, образуваха предимно наченки (13 бр.) и само 3 луковички, по 1 и по-рядко по 2 броя на експлант. Връхните половинки на люспите с директна органогенеза бяха по-малък процент в сравнение с основните половинки, но средният брой луковички и/или наченки на експлант при тях бе по-голям (Табл. 1). Общият брой на in vitro образуваните луковички за първите два месеца бе 65, с големина 2-4 mm, а този на наченките на луковички – 75.

Фиг. 1. Образуване на луковички при in vitro условия: а) Връхна половинка на люспа с няколко луковички; б) Експлант с 2 луковички и коренче; в) Основна половинка на люспа с няколко луковички и калус под хранителната среда.

Табл. 1. Развитие на луковични експланти от сърцевината на една луковица от родопски крем, при условия in vitro, за 2 месеца, на основна хранителна среда MS.

Експланти

MS, епруветки

Брой заложени експланти

% оцелели експланти

% експл. с дир.орг. от оцелелите

брой луковички и наченки

среден брой лук. и наченки на експл.с дир.орг.

цели люспички

11

100,0

100,0

16

1,5

връхни половинки

33

78,8

73,1

56

2,9

основни половинки

34

91,2

90,3

68

2,4

Общо / Средно

78

87,2

85,3

140

2,4

При условия in vivo също бе отбелязано образуване на малки луковички, винаги в основата на люспата, обикновено по една луковичка, а в по-редки случаи – по 2 броя, като едновременно се развиваха и коренчета (Фиг. 2). Почти всички люспи оцеляха, но влиянието на типа субстрат върху образуването на луковички бе ясно изразено, като най-подходящ се оказа бентонитът (Табл. 2). Няколко от по-големите луковички (около 5 mm в диаметър), снабдени с по 2-3 коренчета, се бяха отделили от майчините люспи и по-нататъшното им нарастване ще зависи изцяло от способността им да се изхранват с помощта на корените си.

Фиг. 2. Образуване на луковички при in vivo условия: а) Кофички с люспи в 3 типа субстрат; б) Люспа с 2 луковички и коренчета; в) Люспа с луковичка, образувана в бентонит; г) Люспите от една кофичка с бентонит; д) Люспа с луковичка, образувана в почвена смес, кокос и пясък; е) Люспите от една кофичка с почвена смес, кокос и пясък.

Табл. 2. Развитие на луковични люспи от външната част на една луковица от родопски крем, при условия in vivo, за 2 месеца, на различен тип субстрат.

Субстрат

Брой заложени люспи

% оцелели люспи

% люспи образували луковички

брой луко-вички

среден брой луковички на люспа

Бентонит®

42

97,6

92,7

43

1,13

Кокос и пясък 1:1

42

97,6

80,5

34

1,03

Почвена смес, кокос, пясък 2:1:1

42

100,0

73,8

32

1,03

Общо / Средно

126

98,4

82,3

109

1,07

Сравнението на in vitro и in vivo образуваните луковички върху луковични люспи от родопски крем показва, че размножителният потенциал е по-висок при условия in vitro: от 44 изходни люспи са получени 65 луковички и 75 наченки на луковички, докато при условия in vivo от 126 изходни люспи са получени 109 луковички. Тази разлика ще се увеличи в следващите месеци, когато за изходни експланти ще бъдат използвани люспите на нарасналите in vitro луковички и процесът ще се повтори многократно. От друга страна се очаква in vivo образуваните луковички по-бързо да станат самостойни.

По време на двумесечното съхранение на втората луковица при 7°С, най-външните 20 люспи бяха образували малки луковички и коренчета. Те бяха засадени в кофичка с бентонит. Останалите люспи бяха разпределени на две хранителни среди с добавени растежни регулатори кинетин и нафтилоцетна киселина (KN) и кинетин, нафтилоцетна киселина и абсцизинова киселина (KNA). За люспите от третата луковица са подготвени среди, съдържащи 2-iP вместо кинетин.

Първите резултати са обещаващи. Предстои стимулиране на нарастването на получените in vitro луковички, както и повишаване на размножителната ефективност на люспите чрез промени в състава на хранителната среда. Крайният успех ще зависи много от успеха на ex vitro адаптацията на луковичките, която е възлов момент при метода на ускореното in vitro размножаване. Паралелно с това ще бъде изпитана кълняемостта на семената и ще се следи нарастването на in vivo получените луковички.

Експерименталната работа е извършена в Биотехнологичната лаборатория за лечебни растения, секция „Приложна ботаника” на ИБЕИ-БАН, с техническа помощ от Михаил Перчеклийски.

София, 02.11.2012

Снимките и целият отчет можете да видите тук: Ин витро размножаване на Lilium rhodopaeum

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>